Home
1
Hot News
2
活動
3
2021日本洗衣展演講4
https://www.asian168.com.tw/en/ 宏閩洗衣設備有限公司
Missing parameters [description]

2020 年至 2021 年台灣 COVID-19 Pande 大流行 台灣自助服務 Demic 台灣自助洗衣的現狀和前景 洗衣的現狀和前景
亞洲洗衣設備有限公司
CEO:富山林
演講者:Peter Wang

1ba399affffb13707d7b4c56be468446.jpg
3962fecfed69845be14b3c6a8a0b4634.jpg

4be67eb989eb5159d266071e01acca91.jpg

414b82dfbe9f5556f9ee075617a99554.jpg

feeb8ba58302ba6f963a58bd98bfb5c7.jpg

47ee26b53e43f373dfb888732b8a1345.jpg

14abf13260c0ffe8d7582f8b22d8deb4.jpg

142cda72c3942f77638a8d2f8399f7a3.jpg

1bb5b3314914bc4266c178a84ed9e918.jpg

b0f1296b10ff0ad44b792aee8aef0bcf.jpg

fc31c043414c12976f6f3274ff6b8444.jpg

0ef2b8c8bc02760c421057283192346e.jpg

6d88cee4e2f5649859f939c7e1c58a09.jpg

32933c6d3de24ff253eb8883cc1ab4ff.jpg

1b1976af58b6b06f546d24bf202a7b85.jpg

ce36d068f28f4ab408ad883a5441ab8f.jpg

0ffdf46f1ee376d102408a4dd0bfacd6.jpg

23fb3d21b299c8f510d711c378a133c0.jpg

893014245da81bd4f22523ea645b0458.jpg

d497938698e3b8a3bd290d38280db619.jpg

e6d5b6d9ab954505fa700a70a2d53ec5.jpg

7783f7b1083d0724b9f9460327b584eb.jpg

8c31bfcf82ceabea6d4d012680c3f428.jpg

4a1f8ebd9fb426818d0491921ec6bc0c.jpg

Previous Back to List Next